STARTUJESZ W PRZETARGACH?
Pozyskaj gwarancję należytego wykonania umowy
KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY
Nie zamrażasz gotówki swojej firmy
Szybka decyzja, niski koszt
Nie obniżasz zdolności kredytowej swojej firmy
POZYSKAJ GWARANCJĘ NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

Pomerania Brokers Sp. z o.o. zajmuje się sferą ubezpieczeń i gwarancji. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu gwarancji i jesteśmy właściwym partnerem do współpracy w tym zakresie.

Gwarancja należytego wykonania umowy przeznaczona jest dla podmiotów świadczących wszelkie usługi (m.in. roboty budowlane). Gwarancja udzielana jest na zlecenie podmiotu realizującego kontrakt.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Korzyści dla przedsiębiorcy

GWARANCJA PRZEZNACZONA JEST DLA MAŁCH, ŚREDNICH I DUŻYCH FIRM, KTÓRE STARTUJĄ W PRZETARGACH I NIE CHCĄ "ZAMRAŻAĆ" GOTÓWKI W RAMACH ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 • Nie zamrażasz gotówki

  Dzięki uzyskaniu gwarancji nie musisz wpłacać na konto Zamawiającego gotówki w ramach należytego wykonania umowy.

 • Szybka decyzja niski koszt

  Koszt uzyskania gwarancji to tylko 1% wartości zamówienia. Decyzję o przyznaniu gwarancji uzyskasz w ciągu jednego dnia.

 • Nie zmniejszasz zdolności kredytowej swojej firmy

  W przeciwieństwie do gwarancji bankowych, nasza gwarancja nie obniży zdolności kredytowej Twojej firmy.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z GWARANCJI?

Z gwarancji należytego wykonania umowy może skorzystać każda firma, która wygrała przetarg i nie chce "zamrażać" środków finansowych. 

 • Firmy budowlane

 • Firmy szkoleniowe

 • Firmy usługowe

 • Firmy motoryzacyjne

Szczegółowe informacje

Gwarancja należytego wykonania umowy przeznaczona jest dla podmiotów świadczących wszelkie usługi (m.in. roboty budowlane). Gwarancja udzielana jest na zlecenie podmiotu realizującego kontrakt. Zleceniodawcą może być zarówno Wykonawca, jak i Podwykonawca. Beneficjentem gwarancji, tj. podmiotem uprawnionym do otrzymania kwoty z gwarancji jest podmiot zlecający wykonanie robót lub świadczenie usług.

Gwarancja zabezpiecza prawidłową – zgodną z postanowieniami umowy - realizację kontraktu i obejmuje w szczególności wykonanie kontraktu w terminie oraz zachowanie przez wykonawcę ustalonych parametrów jakościowych. Po zakończeniu kontraktu obejmuje koszty usunięcia wad i usterek w zakresie kontraktu, w ramach udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości oraz rękojmi.

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłaty kwoty gwarancji w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu przez wykonawcę. Gwarancja pokrywa straty poniesione przez Beneficjenta na skutek niewywiązania się wykonawcy z postanowień umowy oraz nieusunięcia lub niewłaściwego usunięcia wad i usterek, które powstały po zakończeniu kontraktu.

Suma gwarancyjna podzielona jest na dwie części:
w zakresie dobrego wykonania kontraktu – odpowiada wysokości zabezpieczenia określonego w kontrakcie, zwykle wysokość zabezpieczenia wynosi w granicach 2-10% wartości kontraktu, w zakresie niewłaściwego usunięcia wad i usterek suma gwarancyjna odpowiada wysokości zabezpieczenia określonego w kontrakcie, które stanowi 30% zabezpieczenia dobrego wykonania kontraktu.

Gwarancja obowiązuje w następujących okresach:
- okres realizacji kontraktu tj. od momentu podpisania umowy do czasu odbioru przedmiotu kontraktu,
- okres, w którym wykonawca udzielił Beneficjentowi gwarancji jakości na wykonany przedmiot kontraktu.

Dzięki gwarancji należytego wykonania umowy Wykonawca:
- może zawrzeć kontrakt bez angażowania własnych środków finansowych,
- ma możliwość otrzymania pełnej zapłaty za wystawione faktury bez konieczności dokonywania przez inwestora potrąceń na poczet zabezpieczenia prawidłowego wykonania kontraktu,
- uzyskuje potwierdzenie swojej wiarygodności wobec Beneficjenta.