Dokumenty

Wykaz dokumentów finansowych i rejestrowych, które są niezbędne do rozpatrzenia wniosku:

 • Dokumenty finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe:
  1. bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych (jeżeli jest sporządzany)
  2. w odniesieniu do podmiotów nieprowadzących pełnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości, ani nie sporządzających dokumentów wskazanych w punkcie 1) litera a): wyciąg z księgi przychodów i rozchodów,
  3. w odniesieniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą albo wspólników spółki cywilnej: deklaracja podatkowa (PIT) za ostatnie 3 lata oraz bieżąca deklaracja podatkowa (PIT).
 • Dokumenty finansowe za ostatni kwartał bieżącego roku obrotowego oraz analogiczny okres roku poprzedniego, w postaci: F-01 lub bilansu i rachunku zysków i strat.
 • Zaświadczenie z ZUS i US o regulowaniu zobowiązań publicznoprawnych, nie starsze niż wystawione przed 3 miesiącami.
 • Opinie bankowe wszystkich banków prowadzących rachunki Wnioskodawcy, nie starsze niż wystawione przed 3 miesiącami.
 • Dokument nadania numeru NIP.
 • Akt założycielski Spółki lub umowa Spółki w jej aktualnej treści (jeżeli dotyczy).,
 • Kopia kontraktu, z którego wynikają zobowiązania mające być zabezpieczone gwarancją.