STARTUJESZ W PRZETARGACH?
Pozyskaj gwarancję należytego wykonania umowy

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY

GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA PRZEZNACZONA JEST DLA FIRM, KTÓRE SĄ ZOBOWIĄZANE DO USTANOWIENIA ZABEZPIECZENIA RZECZOWEGO LUB GOTÓWKOWEGO SWOICH ZOBOWIĄZAŃ, A NIE CHCĄ ZAMRAŻAĆ GOTÓWKI.

NIE ZAMRAŻASZ GOTÓWKI

Dzięki uzyskaniu gwarancji nie musisz wpłacać na konto swojego kontrahenta gotówki w ramach zabezpieczenia swoich zobowiązań. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, w której równocześnie startujesz w kilku przetargach lub realizujesz kilka kontraktów.

SZYBKA DECYZJA NISKI KOSZT

Koszt uzyskania gwarancji zależny jest od jej rodzaju i okresu obowiązywania, jednak najczęściej nie przekracza 1% wartości transakcji.

NIE ZMNIEJSZASZ ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SWOJEJ FIRMY

W przeciwieństwie do gwarancji bankowych, nasza gwarancja nie obniży zdolności kredytowej Twojej firmy.

Przykładem możliwego zastosowania gwarancji ubezpieczeniowej jako zabezpieczenia równoważnego gotówce jest:

  • start w przetargu, w którym wymagane jest wniesienie wadium,

  • realizacja kontraktu, w którym zamawiający wymaga ustanowienia zabezpieczenia należytego jego wykonania,

  • otrzymanie zaliczki na realizację kontraktu,

  • obrót towarowy z zagranicą, jeżeli wynikają z niego zobowiązania celne i podatkowe,

  • obrót towarami akcyzowymi, jeżeli wynika z niego obowiązek złożenia zabezpieczenia zobowiązań z tytułu podatku akcyzowego. Gwarancje ubezpieczeniowe są standardową formą zabezpieczenia stosowaną w przetargach i kontraktach realizowanych w oparciu o Prawo zamówień publicznych.

img34