STARTUJESZ W PRZETARGACH?
Pozyskaj gwarancję należytego wykonania umowy

Procedury

GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA PRZEZNACZONA JEST DLA FIRM, KTÓRE SĄ ZOBOWIĄZANE DO USTANOWIENIA ZABEZPIECZENIA RZECZOWEGO LUB GOTÓWKOWEGO SWOICH ZOBOWIĄZAŃ, A NIE CHCĄ ZAMRAŻAĆ GOTÓWKI.

 • Ocena ryzyka

  Udzielenie gwarancji jest poprzedzone oceną sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy oraz jego zdolności do spłaty zobowiązania wobec gwaranta w przypadku realizacji gwarancji. Ocena ryzyka transakcji odbywa się na podstawie wniosku klienta złożonego wraz z wymaganymi dokumentami finansowymi oraz dokumentów dotyczących transakcji, która ma być gwarancją zabezpieczona.

 • Negocjacje treści gwarancji

  Często zdarza się, że beneficjent gwarancji wskazuje akceptowaną przez siebie treść gwarancji, która jednak nie jest akceptowana przez jej ubezpieczyciela. W takiej sytuacji w drodze negocjacji wypracowuje się treść gwarancji akceptowalną zarówno dla wnioskodawcy jak i gwaranta i beneficjenta.

 • Zawarcie umowy

  Wnioskodawca gwarancji przed jej uzyskaniem zawiera z gwarantem umowę określającą prawa i obowiązki stron, w tym – w przypadku realizacji gwarancji przez beneficjenta i zapłaty na jego rzecz sumy gwarancyjnej przez gwaranta- obowiązek zwrotu gwarantowi przez wnioskodawcę równowartości kwoty wypłaconej beneficjentowi wraz z odsetkami oraz dodatkowymi kosztami.

 • Ustanowienie zabezpieczeń

  Wnioskodawca jest zobowiązany do ustanowienia zabezpieczenia ewentualnych roszczeń gwaranta wynikających z realizacji gwarancji. Najczęściej wystarczającym zabezpieczeniem jest weksel in blanco.

 • Opłacenie składki

  Opłacenie przez wnioskodawcę składki za wydanie gwarancji, której wysokość jest uzależniona od okresu obowiązywania gwarancji oraz od ryzyka transakcji (na które składają się: między innymi sytuacja finansowa wnioskodawcy, charakterystyka zabezpieczanego zobowiązania, rodzaj i wartość zabezpieczeń ustanawianych na rzecz gwaranta przez wnioskodawcę).

 • Wydanie gwarancji

  W przypadku firm, których działalność wymaga uzyskania wielu gwarancji w roku, rekomendujemy zawieranie z ubezpieczycielami umów ramowych, które charakteryzują się tym, że ocena sytuacji finansowej wnioskodawcy oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz gwaranta odbywa się przed zawarciem umowy, a ocena ryzyka przy wystawieniu gwarancji obejmuje jedynie analizę zobowiązania, które ma zostać zabezpieczone gwarancją.